Privacyverklaring

Privacyverklaring Zynchrone Media B.V.

gevestigd aan de Kuiperbergweg 50 te (1101AG) Amsterdam

 

Zynchrone Media B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt.


De Functionaris Gegevensbescherming van Zynchrone Media B.V. is te bereiken via administratie@zynchrone.com.

1. Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam1
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • KvK nummer
 • btw nummer

1 Dit zijn alleen persoonsgegevens wanneer het om een natuurlijk persoon (eenmanszaak of vof) gaat voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en voor andere doeleinden waarvoor u toestemming heeft gegeven.

Gegevens die worden verzameld met gebruikmaking van cookies of vergelijkbare technologieën, waaronder
gegevens over de apparatuur en browser die u gebruikt, IP-adres.

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@zynchrone.com, dan verwijderen wij deze informatie.


2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zynchrone Media B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Ter bescherming van onze rechten of die van derden

Wij verwerken persoonsgegevens om verschillende redenen op de volgende rechtsgronden: (i) om de overeenkomst met u uit te voeren, (ii) ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, (iii) om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en voor andere doeleinden waarvoor u toestemming heeft gegeven.

3. Geautomatiseerde besluitvorming

Zynchrone Media B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zynchrone Media B.V.) tussen zit.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zynchrone Media B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Zynchrone Media B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan Zynchrone Media B.V. gelieerde partijen of dienstverleners, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zynchrone Media B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zynchrone Media B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zynchrone.com. Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Zynchrone Media B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons/


8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zynchrone Media B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via administratie@zynchrone.com.