Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Zynchrone Media B.V.

gevestigd aan de Kuiperbergweg 50 te (1101AG) Amsterdam.

 

Definities

Zynchrone: Zynchrone Media BV, gevestigd in Amsterdam, ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86446886.

Klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die – al dan niet rechtstreeks - met Zynchrone een overeenkomst aangaat waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, waaronder tevens maar niet uitsluitend wordt verstaan een abonnee, deelnemer, adverteerder en/of sponsor.

Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere aanbieding die Zynchrone doet en iedere rechtsverhouding die direct of indirect tussen Zynchrone en een Klant tot stand.

Overeenkomst: een mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen Zynchrone en de Klant die is gericht op de levering van producten of het verrichten van diensten door Zynchrone ten behoeve van de Klant en tegen betaling van een daarvoor afgesproken vergoeding door de Klant.

Dienst: de werkzaamheden die Zynchrone op grond van een daartoe gesloten overeenkomst uitvoert in opdracht of ten behoeve van de Klant.


A ALGEMEEN DEEL

1. Algemene bepalingen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van Zynchrone met betrekking tot de door Zynchrone aan de Klant te leveren diensten en/of producten. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Zynchrone en worden tevens op verzoek toegezonden. De toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt door de Klant aanvaard door het aangaan van een Overeenkomst en/of het gebruikmaken van de diensten en/of producten van Zynchrone.

1.2 Vanwege de aard van de producten en diensten van Zynchrone wordt geacht dat deze worden afgenomen in het kader van beroeps- en/of bedrijfsuitoefening en is de consumentenwetgeving uitgesloten.

1.3 In afwijking van het bepaalde in lid 1.2 zijn de bepalingen uit de consumentenwetgeving van toepassing, indien de Klant binnen één maand na het aangaan van de Overeenkomst aantoonbaar kan maken dat hij/zij consument is en niet handelt uit hoofde van beroep en/of bedrijf.

1.4 Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en een specifiek deel met specifiekvoorwaarden voor abonnementen, online producten, opleidingen, congressen, advertenties en sponsorcontracten. De bepalingen in het specifiek deel hebben voorrang boven die in het algemene deel.

1.5 Door met Zynchrone een Overeenkomst aan te gaan, accepteert de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en doet de Klant ondubbelzinnig afstand van eventueel door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, zodat op alle Overeenkomsten met Klanten uitsluitend de door Zynchrone gehanteerde Algemene Voorwaarden toepasselijk zijn. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 De Klant garandeert en staat ervoor in dat op datum van ondertekening van de Overeenkomst met Zynchrone, de ondertekenaars volledig en derhalve zonder beperking bevoegd waren de Klant ten aanzien van de Overeenkomst te vertegenwoordigen en de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan te gaan.

1.7 Overeenkomsten die mondeling zijn gesloten, worden door Zynchrone altijd schriftelijk of per e-mail bevestigd. De bepalingen in de schriftelijke Overeenkomst zijn leidend. Indien en voor zover Zynchrone in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk afwijkt van deze Algemene Voorwaarden prevaleert de inhoud van de Overeenkomst, met dien verstande dat deze afwijking slechts
betrekking op die betreffende Overeenkomst en niet tevens op eventuele toekomstige overeenkomsten.

1.8 Indien een Overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Zynchrone steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

1.9 Zynchrone behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden en de privacyverklaring. Raadpleeg daarom regelmatig de algemene voorwaarden (/av) en het privacybeleid (/privacybeleid) van Zynchrone.

1.10 De nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aan.


2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Offertes en aanbiedingen van Zynchrone zijn geheel vrijblijvend, tenzij bij de offerte en/of aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

2.2 Indien een vrijblijvende offerte of aanbieding door de Klant wordt aanvaard, is Zynchrone gerechtigd dit aanbod binnen 30 werkdagen na kennisneming van de aanvaarding te herroepen, tenzij anders aangegeven.

2.3 Offertes en aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 werkdagen, tenzij anders aangegeven.

2.4 Als de Klant aan Zynchrone informatie verschaft mag Zynchrone uitgaan van de volledigheid en juistheid van deze informatie en mag zij haar aanbieding hierop baseren.

2.5 De Overeenkomst tussen Zynchrone en de Klant komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling en/of opdracht bij en aanvaarding daarvan door Zynchrone. De inhoud van folders, brochures, prijslijsten en aanbiedingen is onder voorbehoud en bindt Zynchrone niet.


3. Intellectueel eigendomsrecht

3.1 De volledige intellectuele en industriële eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, modelrechten, rechten tot bescherming van prestaties en sui generis databankrechten op alle door of in opdracht van Zynchrone vervaardigde creaties, waaronder maar niet beperkt tot door Zynchrone uitgegeven producten, door en/of in opdracht van Zynchrone ontwikkelde studiematerialen, concepten, aanbiedingen, adviezen, voorstellen, alsmede door Zynchrone gehanteerde (delen van) programmatuur en/of haar website, namen en/of logo’s (hierna: de werken), berusten exclusief bij Zynchrone en/of haar licentiegevers. Zynchrone draagt bij de uitvoering van de Overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan de Klant.

3.2 Het is de Klant niet toegestaan de hiervoor genoemde werken van Zynchrone zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Zynchrone en/of haar licentiegevers te (laten) verveelvoudigen, distribueren en/of openbaar te (laten) maken, op welke wijze en in welke vorm dan ook. Tevens is het de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent de in het voorgaande lid
bedoelde rechten in of op de aan de Klant in het kader van de Overeenkomst geleverde of ter beschikking gestelde producten, documentatie of gegevensdragers en/of andere werken, te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

3.3 Niets in deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de Klant van de rechten als bedoeld in het eerste lid van deze bepaling, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.4 De Klant is verplicht Zynchrone onmiddellijk schriftelijk te berichten, indien de Klant merkt dat derden inbreuk maken op de in deze bepaling bedoelde rechten van intellectueel of industrieel eigendom.


4. Prijzen, tarieven en betalingsvoorwaarden

4.1 Alle door Zynchrone gehanteerde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Zynchrone is gerechtigd elke wijziging van het btw-tarief aan de Klant door te berekenen.

4.2 Zynchrone is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Zynchrone mag een stijging van kostprijsbepalende facturen die is opgetreden na totstandkoming van de Overeenkomst te allen tijde doorberekenen aan de Klant.

4.3 Betaling moet zonder enige aftrek, korting, inhouding, opschorting of verrekening geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn, is er sprake van verzuim en is Zynchrone gemachtigd om 1,5% rente per maand vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening in rekening te brengen over het betreffende factuurbedrag, alsmede administratiekosten gelijk aan €18,75. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100. Indien Zynchrone in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld, is de Klant gehouden tot vergoeding van de volledige reële proceskosten aan Zynchrone.

4.4 De tarieven zijn te vinden op www.Zynchrone.nl/tarieven.


4.5 Zynchrone is steeds gerechtigd eventuele schulden aan de Klant of een aan de Klant gelieerde (natuurlijk) persoon te verrekenen met vorderingen op de Klant of met een aan de Klant gelieerde (natuurlijk) persoon.


5. Privacy beleid

5.1 Zynchrone respecteert de privacy van alle gebruikers van haar producten en diensten conform de wettelijke bepalingen en draagt er zorg voor dat de verschafte persoonlijke informatie zorgvuldig en vertrouwelijk en in overeenstemming met het privacy beleid zoals neergelegd in haar privacyverklaring, die via www.Zynchrone.nl/privacy is in te zien, wordt behandeld.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De Klant kan op straffe van verval van alle rechten op een gebrek in een prestatie door Zynchrone onder de Overeenkomst slechts binnen veertien dagen nadat de Klant het gebrek heeft ontdekt, althans redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk een beroep doen op een gebrek in de prestatie.

6.2 Hoewel Zynchrone aan de totstandkoming van alle content, zowel in print als op de website en aan het verrichten van alle overige diensten de uiterste zorg besteedt, aanvaardt Zynchrone geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden van of door Zynchrone of door haar ingeschakelde auteur(s), redacteur(en) en/of andere derden, noch voor enige vorm van schade, direct of indirect, geleden door of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van enig verzuim van Zynchrone in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Zynchrone.

6.3 Indien en voor zover Zynchrone onverminderd het voorgaande aansprakelijk mocht zijn jegens de Klant, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade, en maximaal tot het bedrag van de factuurwaarde van de onderliggende Overeenkomst, of, indien dit bedrag hoger is dan het ingevolge de aansprakelijkheidsverzekering van Zynchrone uit te keren bedrag, tot aan dat verzekerde bedrag. Indien sprake is van een duurovereenkomst met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde maximale bedrag vastgesteld op de factuurwaarde (excl. btw) bedongen voor één kalenderjaar. Zynchrone is geen geval gehouden tot vergoeding van gevolgschade of indirecte schade, waaronder in elk geval wordt begrepen: vertragingsschade, productieverlies, gederfde winst, boetes.

6.4 Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst kan Zynchrone in geen geval worden toegerekend wanneer sprake is van overmacht. Zynchrone heeft het recht de nakoming van de Overeenkomst als zij door overmacht tijdelijk niet is staat is haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. Als de overmacht situatie is geëindigd, zal Zynchrone haar verplichtingen alsnog na zodra haar planning dat toestaat. Indien ingeval van overmacht nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke overmacht situatie meer dan drie maanden heeft geduurd, is Zynchrone gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige (schade)vergoeding of anderszins aan de Klant gehouden te zijn.

6.5 Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: de omstandigheid dat door Zynchrone ingeschakelde derden (toeleveranciers, onderaannemers) of anderszins partijen waarvan Zynchrone afhankelijk is niet of niet tijdig aan hun verbintenissen voldoen, weeromstandigheden, natuurgeweld, oorlog, terrorisme, pandemieën, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, stakingen, wegblokkades en import- en/of handelsbeperkingen.

7. Levering en retourzendingen

7.1 De meeste artikelen zijn standaard op voorraad bij Zynchrone. Niettemin zijn opgegeven levertijden of uitvoeringsperioden steeds indicatief. Overschrijding van levertijden of uitvoeringsperioden geeft de Klant in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. De Klant vrijwaart Zynchrone voor aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de leveringstijd of uitvoeringsperioden. Indien artikelen onverhoopt niet voorradig of leverbaar zijn, dan neemt Zynchrone contact op voor verdere afstemming. De Klant heeft het dan het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

7.2 Alle door Zynchrone gehanteerde tarieven zijn inclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

7.3 Als plaats van levering, geldt het adres dat de Klant bij de bestelling aan Zynchrone kenbaar heeft gemaakt.

7.4 Bij de aankoop van een product heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de artikelen door of namens de klant.

7.5 Indien de Klant de producten wenst te retourneren, dient de Klant contact op te nemen met Zynchrone en de producten in originele staat terug naar Zynchrone te sturen.

8. Beëindiging en ontbinding

8.1 Zynchrone is gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de Overeenkomst met de Klant per onmiddellijk geheel of gedeeltelijk (buitengerechtelijk), schriftelijk te ontbinden of op te zeggen, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:

(a) De Klant niet heeft voldaan aan enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en, behoudens in gevallen waarin van rechtswege verzuim optreedt, deze verplichtingen, na daarop door Zynchrone schriftelijk te zijn gewezen, niet binnen een redelijke termijn alsnog behoorlijk nakomt;
(b) De Klant surseance van betaling aanvraagt, het faillissement van de Klant is aangevraagd of de Klant in staat van faillissement is verklaard;
(c) De onderneming van de Klant wordt of is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen;
(d) Op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Klant beslag wordt of is gelegd;
(e) In geval de Klant een natuurlijk persoon is, hij/zij overlijdt of op hem/haar de wettelijkeschuldschuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.


8.2 In geval van beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, zijn alle door de Klant verschuldigde betalingen op grond van die Overeenkomst onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

8.3 Ook indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Zynchrone te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen, waarbij een opzegtermijn van één maand in acht wordt genomen en door partijen als redelijk wordt beschouwd. De Klant heeft in voorkomend geval geen recht op enige schadevergoeding of voorzetting van de relatie.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2 De rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die het gevolg zijn van of voortvloeien uit de Overeenkomst of daarmee verband houdende overeenkomsten.


B. SPECIFIEK DEEL

De in dit specifiek deel vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van het algemeen deel van toepassing in het geval Zynchrone producten levert aan de Klant. De bepalingen van het specifiek deel prevaleren in het geval van discrepantie tussen de bepalingen van het algemeen deel en specifiek deel.

10. Abonnementen

10.1 (Proef)abonnementen kunnen op ieder moment ingaan, maar slechts door de Klant worden beëindigd door middel van schriftelijke opzegging uiterlijk twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode.

10.2 Voor (proef)abonnementen met een looptijd korter dan vier maanden, geldt een opzegtermijn van één maand voor het einde van de abonnementsperiode in plaats van de gebruikelijke twee maanden.

10.3 Zonder of bij niet-tijdige opzegging door de Klant worden (proef)abonnementen automatisch verlengd met een jaar tegen het reguliere tarief.

10.4 Voor kortlopende proef- of kennismakingsabonnementen geldt een afwijkende verlengingsperiode:


(a) Voor proefabonnementen met een looptijd korter dan vier maanden geldt bij gebreke van een (tijdige) schriftelijke opzegging het volgende:

(i) De eerste verlenging omvat een looptijd van drie maanden;
(ii) Hierna volgt een tweede verlenging en vanaf deze tweede verlenging geldt dat het abonnement jaarlijks automatisch verlengd wordt zoals bepaald in artikel 10.3.


(b) Voor proefabonnementen met een looptijd van vier tot zes maanden geldt bij gebreke van een (tijdige) schriftelijke opzegging het volgende:

(i) De eerste verlenging omvat een looptijd van twaalf maanden;
(ii) Hierna volgt een tweede verlenging en vanaf deze tweede verlenging geldt dat het abonnement jaarlijks automatisch verlengd wordt zoals bepaald in artikel 10.3.


11. Account

11.1 Alvorens gebruik te kunnen maken van online abonnementen, communities, diensten en producten die door Zynchrone worden aangeboden, dient de Klant door middel van registratie op de website een account aan te maken. Zynchrone kan naar eigen inzicht bepalen of een online account kan worden aangemaakt, daaraan aanvullende eisen stellen of deze blokkeren.

11.2 Het online account staat op naam van de unieke Klant en is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. De gebruiker is niet gerechtigd anderen gebruik te laten maken van het account. De logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld. Bij misbruik heeft Zynchrone het recht het account te blokkeren zonder teruggaaf van abonnementsgelden.

11.3 Aan het gebruik van de diverse onderdelen van het online producten, diensten of abonnementen kunnen door Zynchrone specifieke voorwaarden verbonden zijn. Als dit het geval is, worden deze apart genoemd in deze Algemene Voorwaarden of in de betreffende Overeenkomst.


12. RSS-datafeeds

12.1 Het gebruik van de Zynchrone RSS-datafeeds is uitsluitend toegestaan voor niet- commerciële doeleinden.

12.2 Bij gebruik van de Zynchrone RSS-datafeeds dient duidelijk de bron vermeld te worden alsmede dient er een doorlink bij de RSS-datafeed geplaatst te worden naar het overeenstemmende artikel op Zynchrone Online.

12.3 Het is niet toegestaan de door Zynchrone geleverde inhoud te bewerken of aan te passen.

12.4 Het is niet toegestaan om zonder, schriftelijke voorafgaande toestemming van Zynchrone, de Zynchrone RSS-datafeeds te gebruiken voor commerciële doeleinden of in het kader van een betalende dienstverlening. De Zynchrone RSS-datafeeds mogen niet worden gebruikt op sites waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend,
lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen of op enige manier strijdig is met de wetgeving van kracht in Nederland.

12.5 Zynchrone is niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met of ten gevolge van het gebruik van de RSS-datafeeds en de Klant vrijwaart Zynchrone voor alle aanspraken van derden naar aanleiding hiervan.

12.6 Zynchrone heeft het recht onmiddellijke stopzetting van het gebruik van de Zynchrone RSSdatafeeds te eisen.

12.7 Zynchrone behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van Zynchrone RSS-datafeeds aan te passen of het gebruik van de Zynchrone RSS-datafeeds te verbieden.


13. Advertenties en sponsorcontracten

Advertenties

13.1 Zynchrone is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten. De Klant kan Zynchrone wegens deze weigering, annulering of opschorting niet tot betaling van een schadevergoeding verplichten. Deze bevoegdheid van Zynchrone geldt eveneens voor advertentiecontracten, waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.

13.2 De Klant dient zorg te dragen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal overeenkomstig de aanwijzingen van Zynchrone. Als naar het oordeel van Zynchrone het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen, vervalt voor de adverteerder het recht op plaatsing, onverminderd de verplichting van de Klant jegens Zynchrone, om aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen.

13.3 De Klant zorgt ervoor dat het aangeleverde advertentiemateriaal veilig is en geen virussen of andere programma’s bevat die schade kunnen aanbrengen aan de (computer)systemen van Zynchrone.

13.4 De Klant zorgt ervoor de advertentie voldoet aan alle vereisten in toepasselijke wet- en regelgeving waaronder maar niet uitsluitend de Nederlandse Reclame Code.

13.5 De Klant zorgt ervoor dat de advertentie niet beledigend, in strijd met de goede zeden of in strijd met de (intellectuele eigendoms)rechten van derden is.

13.6 Zynchrone neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot het door de Klant ter beschikking gesteld materiaal.

13.7 De Klant heeft in geval van geheel of gedeeltelijk onleesbare, onjuiste of onvolledige afdruk van de opgegeven advertentie uitsluitend aanspraak op vermindering van de overeengekomen prijs of herplaatsing, echter alleen voor zover de advertentie geacht kan worden niet aan zijn doel te beantwoorden. Dit is ter beoordeling van Zynchrone.


Sponsorcontracten

13.8 Als de Klant door bijzondere omstandigheden, gelegen buiten zijn schuld, niet in staat is van de overeengekomen standruimte en/of diensten gebruik te maken, is de Klant gerechtigd het sponsorcontract met Zynchrone, uitsluitend door middel van een schriftelijk bericht, te annuleren.

13.9 Bij annulering tot uiterlijk zes maanden voor aanvang van het evenement waarop het sponsorcontract betrekking heeft, is de Klant 20% van de totaal overeengekomen sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn sponsoring door of middels Zynchrone gemaakte overige kosten.

13.10 Bij annulering door de Klant binnen vier tot zes maanden voor aanvang van het evenement waarop het sponsorcontract betrekking heeft, is de Klant 50% van de totale overeengekomen de sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn sponsoring door of middels Zynchrone gemaakte overige kosten.

13.11 Bij annulering door de Klant binnen vier maanden voor aanvang van het evenement waarop het sponsorcontract betrekking heeft, is de sponsor 100% van de totale overeengekomen sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn sponsoring door of middels Zynchrone gemaakte overige kosten.

13.12 Zynchrone is niet aansprakelijk voor schade geleden door de sponsor, diens personeel of diens bezoekers, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke andere oorzaak dan ook, als deze schade niet aan Zynchrone en/of diens personeel of door Zynchrone ingeschakelde derden kan worden toegerekend. De Klant vrijwaart Zynchrone tegen iedere aanspraak van derden, wegens schade, veroorzaakt door de sponsor zelf, diens personeel of diens bezoekers.


Amsterdam, oktober 2023